3 capitole din Biblie

1 Cronici 6

Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari.
Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua:
Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
Meraiot a născut pe Amaria: Amaria a născut pe Ahitub;
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ:
Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit -o Solomon la Ierusalim;
Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;
Şalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria;
Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Iehoţadac.
Iehoţadac a plecat şi el cînd a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.
Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari. –
Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei. –
Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. -Acestea sînt familiile lui Levi, după părinţii lor.
Din Gherşom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;
Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. –
Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot;
Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;
Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;
şi fiii lui Samuel, întîiul născut: Vaşni şi Abia. –
Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;
Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.
Iată aceia pe cari i -a pus David pentru cîrmuirea cîntării în Casa Domnului, de cînd a avut chivotul un loc de odihnă:
ei împlineau slujba de cîntăreţi înaintea locaşului cortului întîlnirii, pînă cînd a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rînduiala care le era poruncită.
Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiţilor: Heman, cîntăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,
fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,
fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,
fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. –
Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,
fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi. –
Fiii lui Merari, fraţii lor, la stînga; Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,
fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,
fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
Fraţii lor, Leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.
Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot şi tămîie pe altarul tămîiei, împlineau toate slujbele în Locul prea sfînt, şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.
Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;
Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.
Iată locuinţele lor, după satele lor, în hotarele cari le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiţilor, ieşiţi cei dintîi la sorţ,
li s’a dat Hebronul în ţara lui Iuda, şi locurile lui de păşunat;
dar cîmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.
Fiilor lui Aaron li s’a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna, şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat,
Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat,
Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat;
şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.
Celorlalţi fii ai lui Chehat li s’au dat prin sorţi zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, şi din jumătatea seminţiei lui Manase.
Fiii lui Gherşom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan.
Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.
Copiii lui Israel au dat astfel Leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat.
Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe cari le-au numit pe nume.
Cît pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim.
Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat,
Iocmeam cu locurile lui de păţunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat,
Aialon cu locurile lui de păşunat, şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat;
şi din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de păşunat, şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.
Fiilor lui Gherşom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat, şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;
din seminţia lui Isahar: Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat,
Ramot cu locurile lui de păşunat, şi Anem cu locurile lui de păşunat;
din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat,
Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat;
şi din seminţia lui Neftali: Chedeş din Galilea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat, şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.
Celorlalţi Leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de păşunat, şi Taborul cu locurile lui de păşunat,
iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustie, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile lui de păşunat,
Chedemot cu locurile lui de păşunat, şi Mefaat cu locurile lui de păşunat;
şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat,
Hesbonul cu locurile lui de păşunat, şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.

1 Cronici 7

Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru.
Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.
Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii;
aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii.
Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi în spiţele de neam.
Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei.
Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot, şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oamenii viteji, şi scrişi în spiţele de neam în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. –
Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher,
şi scrişi în spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. –
Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar;
toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de şaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele şi să meargă la răsboi.
Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.
Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei.
Fiii lui Manase: Asriel, pe care l -a născut ţiitoarea sa siriacă; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete.
Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu, şi i -a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.
Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sînt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
Soru-sa Homalechet a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.
Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.
Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său:
Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorît, pentrucă se pogorîseră să le ia turmele.
Efraim, tatăl lor, s’a jălit multă vreme, şi fraţii săi au venit să -l mîngîie.
Apoi a intrat la nevastă-sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i -a pus numele Beria (În nenorocire), pentrucă nenorocirea era în casă.
A avut ca fiică pe Şeera care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus şi pe Uzen-Şeera.
Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său.
Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său;
Nun, fiul său; Iosua, fiul său.
Ei aveau în stăpînire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, pînă la Gaza cu satele ei.
Fiii lui Manase stăpîneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi, şi Beria; şi Serah, sora lor.
Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel.
Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. –
Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, şi Aşvat. Aceştia sînt fiii lui Iaflet. –
Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. –
Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.
Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,
Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.
Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. –
Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. –
Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi în număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, în stare să poarte armele şi să meargă la război.

1 Cronici 8

Beniamin a născut pe Bela, întîiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,
Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.
Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,
Abişua, Naaman, Ahoah,
Ghera. Şefufan şi Huram.
Iată fiii lui Ehud, cari erau capi de familie între locuitorii din Gheba, şi cari i-au strămutat la Manahat:
Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i -a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.
Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, dupăce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.
Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,
Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sînt fiii săi, capii de familie.
Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal.
Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.
Beria şi Şema, cari erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
Ahio, Şaşac, Ieremot,
Zebadia, Arad, Eder,
Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. –
Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,
Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. –
Iachim, Zicri, Zabdi,
Elienai, Ţiltai, Eliel,
Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.
Işpan, Eber, Eliel,
Abdon, Zicri, Hanan,
Hanania, Elam, Antotia,
Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. –
Şamşerai, Şeharia, Atalia,
Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. –
Aceştia sînt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.
Abdon era fiul său întîi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,
Ghedor, Ahio, şi Zecher.
Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lîngă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. –
Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.
Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.
Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;
Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia;
Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. –
Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întîiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.
Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, cari trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cinci zeci. Toţi aceştia sînt fiii lui Beniamin.

2 răspunsuri to “3 capitole din Biblie”

 1. unfrate Says:

  Ce multi fii au nascut aceia!
  Oare noi cati fii spirituali „nastem”? Lucruri pline de insemnatate se spun in aceste capitole, nu se pot sari la citire. Apoi, fiecare dintre ei au avut locuri de pasunat. Oile lor aveau la ce iesi. Daca intelegem ca hrana reprezinta cuvintele, intreb: noi avem in jurul nostru „locuri de pasunat” sau doar stanca uscata a unor vorbarii fara rost?
  Cei ce ne inconjoara au ce „paste” sau se ineaca cu praful vorbelor noastre sterile?
  Numarul mare de fii inseamna pentru noi astazi numarul de cei „nascuti prin evanghelie” care la randul lor vor „naste” pe altii. Despre unii se spune:”ei locuiau tot la Ierusalim „.
  Ce binecuvantare, Ierusalim este Adunarea, Trupul lui Hristos, e un privilegiu sa fi acolo si sa ramai acolo.
  CITITI TOATA BIBLIA!

 2. Alin Cristea Says:

  Ce carieră fac cele 3 capitole!

  Au ajuns pe locul 2 pe acest blog! L-au întrecut şi pe Vladimir Pustan! Şi pe Pătrăţosu! Şi cărţile evanghelicilor!

  Plin de entuziasm mă gîndesc că ar trebui căutaţi sponsori pentru afişarea lor pe trenurile Rapid sau Inter City. Astfel 3 capitole vor fi citite de oameni din toată ţara în doar cîteva secunde.

  Probabil cam tot atît cît ne ia să trecem cu privirea peste ele aici pe blog…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: